خوب است که که عاشق جگری داشته باشد
آشفتگی بیشتری داشته باشد

دل تنگ
حاجات بهانه است که ما اشک بریزیم
خوب است گدا چشم تری داشته باشد


پرواز من این است که یک کنج بیفتم
این بال بعید است پری داشته باشد