آقا ببخش که کوچه پس کوچه های شهر
از من برای آمدنت، آماده تر شده....
نیمه شعبان