جمعه می آیم!
که بگیم منتظر یه اشاره ایم !
برای حمله
 به استکبار و صهیونیست...

و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

و اون روز نزدیکه!!خیلی نزدیک....