شاید که دیگر یار عادت کرده باشد..
با غصه های خویش خلوت کرده باشد
شاید غریبانه کنار چند عاشق..
امشب نمازی را امامت کرده باشد
مهدی
شاید برای ما میان روضه هایش..
امشب دعای رفع حاجت کرده باشد

شاید حدیث بی وفائی های مارا..
از بهر اجدادش روایت کرده باشد

ای خاک عالم بر سر ما گر که مولا..
برخاک صحرا استراحت کرده باشد
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی
باید که نام شیعه را از ما بگیرند..
امشب اگر با چاه، خلوت کرده باشد
چاه
با چاه خلوت کرده! یاران شرممان باد..
ای وای اگر از ما شکایت کرده باشد

"ای وای بر من" "وای بر دل" "وای بر عشق..!
گر آرزو بهر شهادت کرده باشد