کلیم کاشانی:

نیست پرهیز من از زهد که خاکم بر سر             ترسم آلوده شود دامن عصیان از من

***

ناصر علی سهرندی :

آفتابی ز کمینِ دلِ ما، جلوه نمود       همچو شبنم، همه تن غارتِ دیدار شدیم

***

حافظ :

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست       هر کجا هست خدایا، به سلامت دارش

***

جمشیدخان ترکستانی :

آنانکه با خدنگِ جفای تو، خو کنند       تیری نخورده، تیرِ دگر آرزو کنند

***

صائب تبریزی :

آنچه می‌جست از درختِ وادیِ ایمن کلیم       همتِ منصور، بی‌زحمت ز چوبِ دار یافت

***

بیدل :

اختلاط خلق بر من تهمت الفت نبست       همچو بو در طبع رنگ، از رنگها بیگانه‌‌‌ام

***

نظام وفا :

اخلاصْ به چاکِ پیرهن نیست       اینجا دلِ پاره میپسندند

***

تسلیم شیرازی :

از بس ز آشنائی مردم رمیده‌ام       دائم تلاشِ معنی بیگانه می‌کنم

***

خواجه شعیب :

از هر چه غیر اوست، چرا نگذری؟ [شعیب]       کافر برای خاطرِ بت، از خدا گذشت

***

وصفی بخارایی :

از سبکروحی دل، تا خبری یافته‌ام       زندگی بارِ گرانی‌ست که بر دوشِ من‌ست

***

صائب تبریزی :

اگرچه از حیا دارد نظر بر پیش پای خود       ولی مژگان شوخش از تهِ دلها خبر دارد

***

فریدون گیلانی :

الماسهای دیده‌ی من، مشتری نداشت       گوهر شناس بود، فقط آستین من

***

سیف الدین باخرزی :

ای سوخته‌ی سوخته‌ی، سوختنی       عشق آمدنی بُود، نه آموختنی

***

نجیب شیرازی :

با دوستیت، دوستیِ غیر محال است       بی‌کسْ شود آن کس که ترا داشته باشد

***

باقر تبریزی :

بر زمین نتوان فکندن هر که را برداشت عشق       صورت منصور را، بردار می‌باید کشید

***

عماد خراسانی :

بر ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار       فکری به حال خویش کن، این روزگار نیست

***

ناشناس :

بر مال و جمال خویشتن، غره مباش       کآن را به شبی برند و، این را به تبی

***

فرج الله شبستری :

به غیر سینه‌ی دریادلان، نگنجد عشق       برای بحر، خدا آفریده طوفان را

***

عارف گیلانی :

به نوبه هم نشود دورِ آسمانْ به مُرادم       در آسیای فلک، یک جو اعتبار ندارم

***

بیکس سبزواری :

پُر معرفتْ از لافِ سخن، مُستغنی‌ست       ظرفی که پُر است، کم صدا می‌باشد

***

همای شیرازی :

در خور مستی ما، رطل و خم و ساغر نیست       ما از آن باده کشانیم، که دریا زده‌ایم

***

سلیم همدانی :

درین زمین، چو تو خورشید طلعتی بوده‌ست       وگرنه ماه، بدور زمین نمی‌گردید