چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا ؟
دل سرگشته کجا وصف رخ یار کجا ؟
قصه ی عشق من و زلف تو دیدن دارد
نرگس مست کجا همدمی خار کجا ؟
سر عاشق شدنم لطف طبیبانه ی توست
ور نه عشق تو کجا این دل بیمار کجا ؟

هرکه را تو بپسندی بشود خادم تو
خدمت عشق کجا نوکر سر بار کجا؟

کاش در نافله ات نام مرا هم ببری
که دعای تو کجا عبد گنه کار کجا؟
مهدی