در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند
گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را.
آقا جان (عج) به جبرم شده ما رو تغییر بده!
امام زمان (عج)