شکر خدا که نام علی در اذان ماست
ما شیعه ایم و عشق علی هم از آن ماست
 
ذکر علی عبادت مختص شیعه است
این اسم اعظم است که ورد زبان ماست
 
با هر نفس علی شده ذکر لبم مدام
این " یاعلی " همیشه رفیق لبان ماست
 
 
از " یاعلی " زبان و دهان خسته کی شود؟؟
اصلا زبان برای همین در دهان ماست
  
دنیا و آخرت بخدا نیست جز علی
بغض علی جهنم و حًبش جنان ماست
  
ما را گمان کنم ز علی آفریده اند
عشقش سرشته در گل ما ، بند جان ماست
  
ما شیعه زاده ایم ، خدا را هزار شکر
این شیعه زادگی شرف خاندان ماست
  
ما عاشق علی شده ایم و بدون شک
این هم ز پاکدامنی مادران ماست
  
ما را چکار غیر علی را؟؟ فقط علی
آری علی علی بخدا آب و نان ماست
  
پیرم که سایه اش همه دم مستدام گفت:
عشق علی همیشه و هرجا نشان ماست

محمد هاشم مصطفوی