از جمعه های بی توچه دلگیر میشوم
جان خودم ز جان خودم سیرمیشوم
دل تنگ
با هر نفس که میکشم اقرار میکنم
از این نبودنت به خدا پیر میشوم
 گر با دل خراب رسیدم به محضرت
چونکه فقط به دست توتعمیرمیشوم
از این که انتظار تورا میکشم ببین
از مردمان شهر چه تحقیر میشوم

 فکر ندیدنِ تو رهایم نمی کند !! 
پس حق بده اینهمه درگیر میشوم

تنها نه جمعه هاکه تمامی طول سال
از روزهای بی تو چه دلگیر میشوم

محمد حسن بیات  لو
کانال ما:
telegram.me/del_tang