امسال هم که با همه هفته هاش رفت
یک جمعه هم نبود زمان قرار تو
دل تنگ
با این شکوفه ها دل من خوش نمی شود
آید پس از کدام زمستان بهار تو؟
قلب مرا ز خانه تکانی معاف کن
بگذار روی شیشه بماند غبار تو
این روز ها همه به سفر فکر می کنند
من قصد کرده ام که بمانم کنار تو

امسال که به درد ظهورت نخورده ام
سال جدید کاش بیایم به کار تو