شبهای قدر خواندن صد رکعت نماز
قرآن به سر گرفتنِ با سوز و با گداز


صدبار، افتتاح و ابوحمزه و مجیر
صدبار خواندن دعا جوشن کبیر


با روضۀ حسین، برابر نمی شود
یا روضۀ غریبی حیدر نمی شود


شبهای قدر افضل اعمال یاعلی ست
اشک به حال غربت مولای ما علی ست

چاه

شبهای روزه، روضۀ حیدر بجاترست
وقتی خود حسین، عزادار حیدرست


شبهای قدر اعظم شبهای ماتم است
باور کنید حال خدا نیز درهم است


آنقدر که زمین و زمان را به هم زده
آه ای خدا هوای نجف بر سرم زدهیک عمر درد و غربت مولا تمام شد
یک عمر داغ دوری زهرا تمام شد


وقتی به یاد فاطمه از کوچه ها گذشت
بر قلب زخم خوردۀ مولا چه ها گذشت


ای داغ های کوچه خدا حافظ شما
ای نخل های کوفه خدا حافظ شما


کافیست هرچه بین شما بوده ام اسیر
دنیای بی وفـا برو بی علی بمیر


عباس گریه میکند امشب یتیم شد
آه از دل شکستۀ زینب، یتیم شد


رفته حسین زخـم دلی را دوا کند
فکری به حال بی کسی مجتبی کند


شبهای قدر اعظم شبهای ماتم است
تا وقت صبح روضه بخوانید هم کم است


امشب خراب و دربه درم یا ابوتراب
دستی بکش به روی سرم یا ابوتراب

محمدبنواری(مهاجر)