دختر بدر الدجا امشب سه جا دارد عزا
گاه می گوید پدر ، گاهی حسن ، گاهی رضاخسته ام بس که نوشتیم که شاید٬ شاید
باید این جمعه٬ همین جمعه بیایی! باید!
حسین زحمتکش

آقا جان به حق فاطمه،بیا

نمیائی؟

+