دیشب کسی برای تو سجاده وا نکرد
بغضی ترک ندید و گلویی صدا نکرد
  انگار ما بدون حضور تو راحتیم
 وقتی کسی برای ظهور تو دعا نکرد

وقتی که دامن تو رها شد زدست ما
دست گناه دامن ما را رها نکرد

در روزگار ما تو بیابان نشین شدی
خاکم به سر که دل ما حیا نکرد

طاقت دیدن درد دین خدا را نداشتیم
 مارا کسی برای شهادت جدا نکرد