دلم برای تو ...
خودت سامانش بده ...الحمدلله حضرت باز هم طلبیدند خاک بوس درگاهشون باشم...
یا علی