یادش بخیر شور و سروری که داشتیم
یادش بخیر چشمه ی نوری که داشتیم

استغفار
یادش بخیر مهدی صاحب زمانمان
در کنج قلب موسیِ طوری که داشتیم

غایب

یادش بخیر ، همت و چمران و باکری
پس کو کجاست عشق و غروری که داشتیم


چشمانمان عیوب کسی را ندیده بود....
یادش بخیر ، حالت کوری که داشتیم

دل تنگ
یک "یا حسین" قفل دلم را شکسته بود
یادش بخیر ، رمز عبوری که داشتیم....


دیگر شکیب نیست مرا با خودت ببر
یادش بخیر، قلب صبوری که داشتیم
عمری گذشت و ... 
جعفر ابوالفتحی