به دنبال ردّی از پیشانی ات
تمام مُهرهای مسجد را بوسیده ام
!!!
"ایّها الغریب"
جمکران