جا مانده ایـــــم و شرح دل ما خجـــــــالت است
زائـــــر شدن پیـــــاده یقیـــنا سعـــــادت است


ویـــزا،بلیــــط، کـــرب و بـــلا مال خـــوب هاست
سهم چو من پیامک «هستـــم به یادت» استیــــک اربعیـــن غــــــزل، بــــه امیـــــد عنایتـــــی
این بغـــض من اگر چه خودش هم عنـــایت است


چیــــزی بـــــــرای عرضـــــه ندارم مــــرا ببــــخش
یعنی غـــزل ، نشانــــــه ی عـــــرض ارادت است


ما هیــــــچ، ما گنـــــاه... فقـــــط جان مــــــادرت
امضا بکـــــن که عاشقـــــت اهل شهـــادت است


باشـــد حسیــــن(ع) ، کــــرب و بـلا مال خوب ها
یک مهــــر تربــــت از تو برایــــــم کفایــــــت است...


به خدا دلم میــ خواد، زمینــ دهن باز کنه برم تووش!!

تو این چند روز به قدریــ برام پیامــ "حلالیــت برای سفر کربلا" اومده ،دارم دق میکنمــ

باشد حسین کرب و بلا مال خوبـــــ ها

بی توفیق

ناراحتــ نباشین، یه روزم نوبت ما میشه.ان شاالله

عوضش برای زوار حرم ارباب انقدر دعا میکنم که اسمم رو به عنوان "دوستدار زوار الحسین علیه السلام" بنویسن


شکر خدا را که در پناه حسیـــنیم

اللهـــــم ارزقنــــا کربــــــــــــلا ...