آقا سلام! ماه مبارک تمام شد
شب­های آخر من و ماه صیام شد

استغفار
درهایی از ضیافت حق بسته شد ولی
پشت در نگاه شما ازدحام شد
 
سفره دوباره جمع شد و دیر آمدیم
دیر آمدیم و قسمت ما فیض عام شد


بین دعای آخر سفره دعا کنید
شاید که سال، سالِ ظهور امام شد


آقا دعا کنید که شب­های آخر است
شاید که مهمانی ما هم به کام شد


***رحمان نوازنی***