عاشقان رفته اند سوی او ، بس کن این جستجو
ای دریغ از سفر کو به کو ، با من از او بگو

175 شهید غواص
عاشقان رفته اند در پی معشوق خویش
عابدان سهر نهند در ره معبود خویش


بد به حال کسی که چومن تنها بماند
بی صدا گریه کن گریه کن از بود خویش
نمیدونم چی بنویسم...
بنویسید شما، تو نظرات بنویسید لطفا ...