نجف

مرا آن طرف ها اگر راه نیست
شما لااقل این طرف ها بیا...