اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها والسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک

حال من خوش نیست ، دور خانه ام بی خود نگرد
با خودت ای عید اگر " او " را نیاوردی ، نیا...