دارد تمام میشود آقا عزای تو
کم گریه کرده ایم محرم برای تو


شبهای آخر است گدا را حلال کن
این هم بساطِ نوکر ِ بی دست و پای تو


دارد چه زود سفره ی تو جمع می شود
هستم هنوز سائل ِ آب و غذای تو


مارا ببخش گریه ی سیری نکرده ایم
چشمانِ خشکِ ما خجل از این عزای تو

آیت الله جوادی آملی
هر روز، روز ِ تو همه جا محضر شما

یعنی که هست هر چه زمین کربلای تو


میل ِ دوبارگیِّ بهشت آدمی نداشت
وقتی شنید گوشه ای از روضه های تو


کی دست خالی از در این خانه رفته است؟!
دستِ پُر است تا به قیامت گدای تو


تنها بلد شدیم تباکی کنیم و بس
گریه کند برای تو صاحب عزای تو


گریه کن تو حضرت زهراست والسلام
جانم فدای فاطمه
و جانم فدای تو ......

گدای فاطمه